M O R A V A   R U N

270 km napříč Moravou podél řeky Moravy

14 - 15. 08. 2021

PROPOZICE ZÁVODU

MORAVA RUN je závod týmů ve štafetovém běhu napříč Moravou podél řeky Moravy. MORAVA RUN je zaměřen na amatérskou sportovní veřejnost v masovém měřítku. Trať je přívětivá pro ameterské i rekreační běžce. Závod v délce necelých 270 km, je rozdělen do 30 úseků. Z nich nejkratším je Ú2 - 3,8 km a nejdelší Ú10 - 12,2 z Zámek Nové Zámky na štěrkovnu Náklo. A. průměr (μ) na úsek vychází 9,05 km. Přičemž poslední třetinu trasy tvoří úseky spíše kratší.

Kategorie

A)   7 -   9 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví

B) 10 - 12 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví

Pravidla

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let nejpozději v den startu.

Všichni závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Každý závodník na trase je povinen mít s sebou mobilní telefon, pro případné přivolání pomoci v nouzi.

Každý závodník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví. Zejména přivolat odbornou pomoc na lince tísňového volání nebo přímým kontaktem záchranářů na akci. Viz startovní číslo.

Každý běžec na trase je povinen být vybaven vlastním startovním číslem připevněným na viditelném místě a s řádně vyplněnou personifikací na zadní straně s.č.! Bude náhodně kontrolováno! 

Závod se běží za plného provozu bez omezení. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu!

Na zvlášť nebezpečných místech křižování trasy se silnicí, může organizátor na toto křižování upozornit řidiče upozorňovacím dopravním značením. To však netvoří žádnou výjimku z pravidel silničního provozu.

Běžcům na trati doporučujeme oděv výrazných barev. Běžci na trati v rozmezí 21:00 - 6:00 musí být vybaveni čelovou svítilnou vyzařující neoslňující světlo bílé nebo žluté barvy. Dále mít minimálně dva reflexní prvky na zadní straně postavy. Organizátoři na předávkách budou v tomto čase provádět kontroly tohoto vybavení a bez něj jsou oprávněni zakázat běžci vyběhnout na trať. Za neuposlechnutí organizátora a vyběhnutí bez čelové svítilny nebo reflexních prvků, je tým diskvalifikován.

Účast v závodu pod vlivem omamných a návykových látek může vést k neodkladnému vyloučení ze závodu. Účastníci závodu jsou povini se na výzvu pořadatele podrobit dechové zkoušce, popřípadě dalším testům na přítomnost omamných látek.

Závodníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně a dbát pokynů pořadatele.

Jako štafetu si závodníci předávají čip na silikonovém náramku.

Předávka čipu musí proběhnout ve vyhrazeném prostoru. Přibíhající běžec na předávku, zvolá čislo svého týmu.

Každý člen týmu musí běžet alespoň jeden úsek.

Maximálně dva po sobě jdoucí úseky smí běžet jeden člen z týmu. Možnost sloučit dva úseky může každý tým výužít pouze 1x za závod. I tak běžec na předávce, kterou míjí, zvolá číslo svého týmu.

Každý běžec je povinen si nastudovat trasu svého úseku. Organizátor před startem vyznačí rozcestí a křižovatky. Organizátor však nenese odpovědnost za ztratu nebo zmatení značení cízí osobou nebo povětrnostními vlivy. 

Organizátor může kdykoliv zaujmout kontrolní bod kdekoliv na trase.

Startovné a platba

Startovné je stanoveno na 1000,- Kč / člen týmu.

Při registraci bude automaticky vygenerována a na uvedený email kapitána zaslána zálohová faktura s desetidenní splatností. ZFa nemusí být uhrazena jednorázově. V případě, že kapitán postoupí platební údaje členům týmu zajistí, aby jednotlivé platby byly provedeny se stejným VS. Za každou platbu bude na email kapitána odesláno potvrzení o přijaté platbě. Ve chvili, kdy bude uhrazena celá ZFa, dojde k přidělení startovního čísla a zápisu týmu na startovní listinu.

Registrace

Při registraci jsou požádovány kontaktní údaje kapitána. Počet členů v týmu lze do pořadatelem stanoveného termínu navýšit a doplatit startovné. Počet členů v týmu lze do prezence i snížit, avšak bez nároku na vrácení startovného. 

Při registraci je možné požádat i o vlastní týmové (VIP) startovní číslo. viz REGISTRACE

Prezence

Kapitán nebo jím pověřeným zástupce je povinen před startem prezentovat tým na závodu. Prezence spočívá ve vyzvednutí startovního balíčku. Startovní čísla a čip jsou jeho součástí. Termíny a místa pro prezenci najde v záložce PREZENCE.